Новини
18.08.2017
Уведомление за вписано увеличение на капитала

С настоящето Ви уведомяваме, че увеличението на капитала на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ от 5 332 690 лева на 6 925 156 лева, чрез издаване на нови 1 592 466 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лев е обявено и вписано по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 18.08.2017 г. под № 20170818112928.

Виж

Промените в Устава на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ във връзка с увеличението на капитала са обявени и вписани по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 18.08.2017 г. под № 20170818112928.

Виж

09.08.2017
Уведомление за успешно приключила подписка

„Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ  уведомява за успешното приключване на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на дружеството.

Виж

04.08.2017
Уведомление за значително дялово участие

На 03.08.2017 г. е получено Уведомление за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени