Новини
11.09.2017
Уведомление за значително дялово участие

На 11.09.2017 г. е получено Уведомление за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК.

Виж

08.09.2017
Уведомление за значително дялово участие

На 08.09.2017 г. е получено Уведомление за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК.

Виж

07.09.2017
Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК

На основание чл. 112д от Закона за публичното предлагане на ценни книжа "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ оповестява, че към 18.08.2017 г. размерът на капитала, вписан в Търговския регистър, е 6 925 156 лева, а общия брой акции от емисия с ISIN код BG1100099065 обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, с номинална стойност 1 лев всяка една акция, издадени от „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ е 6 925 156 акции.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени