Новини
28.08.2023
Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2023 г.

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ представя междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2023 г. с приложен отчет за изпълнение на задълженията по емисия облигации изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени