История
"Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Дружеството е с регистриран капитал от 5 332 690 лева, разпределен в 5 332 690 броя акции, с номинална стойност 1 лев. Дружеството е публично и неговите акции се търгуват на "неофициален пазар" на "Българска Фондова Борса" АД.

С Решение № 1 на Софийски градски съд от 25.10.2006 г. е регистрирано акционерно дружество със специална инвестиционна цел "Хюндай Пропъртис" с акционерен капитал от 500 000 лв., разпределен в 500 000 (петстотин хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка една. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Съгласно решение на проведено Общо събрание на акционерите от 30 септември 2007 г. и последващи вписани промени в регистъра на търговските дружества по ф.д. №11 744/2006 г. в Софийски градски съд съгласно Решение №4 от 31 октомври 2007 г. се променя първоначалното наименование на Дружеството от "Хюндай Пропъртис" АДСИЦ на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ. Промените касаят освен наименованието на Дружеството, но и промяна в седалището и адреса на управление, органите на управление и представителство, и устава.

Дружеството е вписано в регистъра на търговските дружества при Варненски Окръжен съд с решение от 27 декември 2007 г. по ф.д.№ 6508/2007 г., ЕИК: 175161352 и е пререгистрирано в търговския регистър на 21 март 2008 г.

С Решение №359-ДСИЦ от 28 февруари 2007 г. на Комисията за Финансов Надзор "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ получи лиценз № 41-ДСИЦ/07.03.2007 г. за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

В периода април 2007 г. – май 2007 г. "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ осъществи първоначално увеличаване на капитала от 500 000 лева на 650 000 лева, чрез издаване на нови 150 000 акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5.20 лева. С Решение №2 от 11.05.2007 г. на Софийски градски съд е вписано увеличение на капитала на Дружеството от 500 000 лева на 650 000 лева. Последващата емисия BG1100099065 от 150 000 ценни книжа е регистрирана за търговия от "Българска Фондова Борса" АД на "Неофициален пазар" считано от 18 юни 2007 г. На Дружеството e присвоен борсов код HREIT.

С решение № 732-ПД от 06 юни 2007 г. на Комисията за финансов надзор "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ е вписано като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл.30, ал.1, т.3 от ЗКФН.

На 16 юни 2008 г. Българска Фондова Борса – София АД въведе електронната система за търговия на Дойче Бьорсе – XETRA. С нейното въвеждане борсовия код на "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ бе променен на 5H4.

В периода 09 февруари 2009 г. – 19 март 2009 г. "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ осъществи второто по ред увеличаване на капитала от 650 000 лева до 5 332 690 лева, чрез издаване на 4 682 692 броя акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5,20 лева. На 27 март 2009 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано увеличение на капитала на Дружеството от 650 000 лева на 5 332 690 лева. Последващата емисия BG1100099065 от 5 332 690 ценни книжа е регистрирана за търговия от "Българска Фондова Борса" АД на "Неофициален пазар" считано от 18 май 2009 г.

В периода 07 март 2017 г. – 08 август 2017 г. „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ осъществи трето по ред увеличаване на капитала от 5 332 690 лева до 6 925 156 лева, чрез издаване на 1 592 466 броя акции, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 13.50 лева. На 18 август 2017 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е вписано увеличение на капитала на Дружеството от 5 332 690 лева на 6 925 156 лева. Последващата емисия BG1100099065 от 6 925 156 ценни книжа е регистрирана за търговия от „Българска Фондова Борса“ АД на Алтернативен пазар (BaSE), Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел считано от 11 септември 2017 г.
За нас
Управление История
 
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени