Новини
25.11.2022
Уведомление изх.№ 84/25.11.2022 г. и Протокол от СД от 25.11.2022 г. на „Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ

Болкан енд Сий пропъртис АДСИЦ представя Уведомление с изх. № 84 от 25.11.2022 г. и Протокол от Съвета на директорите от 25.11.2022 г.за взето решение за Увеличение на капитала на основание чл. 58, ал.1 и 2 от Устава на Дружеството и по реда на чл.112 и следващи от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Виж

 
17.11.2022
Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г.

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ представя междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г. с приложен отчет за изпълнение на задълженията по емисия облигации изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК.

Виж

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени