Новини
30.05.2024
Информационен документ по чл.100 б , ал.7 от ЗППЦК

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ представя Информационен документ съгласно чл.100б, ал.7 от ЗППЦК, в който са посочени актуалните параметри по емитираната облигационна емисия с присвоен ISIN код: BG2100013213 ,във връзка с решението на ОСО от 23.05.2024г..

виж

29.05.2024
Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г. с приложен и отчет за изпълнение на задълженията ,съгласно условията на облигационната емисия

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г. с приложен и отчет за изпълнение на задълженията ,съгласно условията на облигационната емисия

Виж

27.05.2024
Проведено Общо събрание на облигационерите на "Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ на 23.05.2024 г.

На 23 май 2024 г. от 10:00 часа, в гр. Варна, ул. "Хаджи Стамат Сидеров" 10, ет. 1, ап. 1 се проведе Общо събрание на облигационерите на "Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ. Заседанието се проведе съгласно обявения дневен ред.

Виж

20.05.2024
Прогнозен график на първичното публично предлагане на варанти на „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ

Прогнозен график на първичното публично предлагане на варанти на „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ.

виж

 
16.05.2024
Материали за Редовно годишно общо събрание на акционерите на 21.06.2024 г.

"Болкан енд Сий пропъртис" АДСИЦ представи покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на 21.06.2024 г.

Виж

16.05.2024
Съобщение по чл. 89т, ал.1 от ЗППЦК от „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ за първично публично предлагане на емисия варанти, ISIN код BG9200001246
„Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ (Емитента) (борсов код: BSP / "Българска фондова борса" АД), ЕИК 175161352, LEI код 8945008G3DTHTI8OS118 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Хаджи Стамат Сидеров“ № 10, ет. 1, ап. 1, на основание чл. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) уведомява всички акционери на дружеството и всички заинтересовани лица за началото на първично публично предлагане на емисия в размер на до 3 000 000 (три милиона) броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,001 лева и с ISIN код BG9200001246, които дават право на притежателите на варантите да упражнят в 5-годишен срок правото да запишат съответния брой акции - базов актив на варантите по емисионна стойност 21.50 левa за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които „Болкан енд Сий пропъртис“ АДСИЦ ще издаде при бъдещо увеличение на капитала си.
 
Проспектът на емисията варанти е одобрен с Решение № 312-Е от 14.05.2024 г. на Комисията за финансов надзор (КФН).
 
14.05.2024
Проспект за първично публично предлагане в размер до 3 000 000 броя варанти , които ще бъдат издадени от "Болкан енд сии пропъртис"АДСИЦ.

Проспект за първично публично предлагане в размер до 3 000 000 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти с емисионна стойност 0.001 лева всеки, които дават на притежателите си право в 5 годишен срок да запишат съответния брой акции по емисияонна стойност 21.50 лв. за акция, при конверсионно съотношение варант/акция 1:1.

виж

08.05.2024
Покана за свикване на общо събрание на облигационерите с дата 23.04.2024

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ представя покана за свикване на Общо събрание на облигационерите с дата 23.04.2024 г.

Виж

 

 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени