Банка Депозитар
На основание чл. 9, ал. 2 от ЗДСИЦ "Болкан енд Сий Пропъртис" АДСИЦ считано от м. Декември 2006 г. има сключен договор с "Обединена Българска Банка". Договорът предвижда банката да оказва следните услуги:

> съхранение на паричните средства и ценни книжа на Дружеството, които то има право да притежава съгласно закона и неговия устав;
> извършване на плащания от името и за сметка на Дружеството;
> извършване на действия, свързани с ценните книжа, като предоставяне на информация, отчети, изплащане на лихви, главници и др.;
> откриване на набирателна сметка при увеличаване на капитала на Дружеството.
Банката депозитар има всички задължения по договора, които ЗДСИЦ, ЗППЦК и наредбите по прилагането им изискват, включително:

> да съхранява и отчита отделно активите на Дружеството от собствените и останалите приети за съхранение активи; > да извършва всички плащания при спазване на условията, предвидени в устава и проспекта на Дружеството и осигурява използването на приходите на Дружеството в съответствие с тези актове и със закона, включително следи за спазване уставното ограничение за разходите на Дружеството; > при изпълнение на задълженията си да се ръководи от интересите на Дружеството.
Партньори  
 
 
© 2011 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ . Всички права запазени